REGLER OCH VILLKOR

 

För din åtkomst och användning av Haas Automation Inc. webbplats (”Webbplatsen”, www.haascnc.com) gäller följande regler och villkor (”Regler och villkor”) och alla tillämpliga lagar. Genom att besöka och surfa på webbplatsen, accepterar du, utan begränsning eller kvalificering, våra regler och villkor. Du godkänner att alla andra eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och Haas Automation Inc. ersätts och inte har någon kraft eller effekt.

Mediaanvändning (bild) och upphovsrätt

Alla medier (bilder) som finns på den här webb/ftp-platsen är godkända för användning av behöriga Haas-distributörer endast för att göra reklam för Haas Automation Inc. och Haas produkter. Dessa platser och medier (bilder) är upphovsrättsskyddade av Haas Automation Inc. Användning av Haas Automation Inc. medier (bilder) av andra än behöriga Haas-distributörer är strängt förbjudet utan föregående godkännande. Skriftliga förfrågningar om användning av medier (bilder) som tillhör Haas Automation Inc. ska faxas till +1 805 988 69 18. Inkludera en representation av det media (bild) som tillhör Haas Automation, Inc. som du skickar in en förfrågan om, eller lista mediet som tillhör Haas Automation, Inc. med dess namn. Du måste beskriva den avsedda användningen av mediet (bilden) som tillhör Haas Automation Inc. och inkludera namnet på den ansvariga parten.

Regler och villkor

  1. Du bör förutsätta, om inte annat har meddelats, att allt du ser eller läser på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt och inte får användas, utom för vad som tillåts enligt dessa Regler och villkor eller i texten på Webbplatsen, utan skriftligt godkännande från Haas Automation Inc., och att det varken garanteras eller framställs att din användning av materialet som visas på Webbplatsen inte inkräktar på tredje parters rättigheter som inte tillhör eller styrs av Haas Automation Inc.
  2. Även om Haas Automation Inc. gör rimliga försök att inkludera korrekta och uppdaterade uppgifter på webbplatsen, lämnar Haas Automation Inc. inga garantier eller villkor för att uppgifterna är korrekta. Haas Automation Inc. tar inte på sig något ansvar för några fel eller försummelser gällande innehållet på webbplatsen.
  3. Din användning av och ditt surfande på webbplatsen sker på egen risk. Varken Haas Automation Inc. eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen ansvarar för några direkta, oavsiktliga, följd-, indirekta eller punitiva skador som uppstår genom din åtkomst eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa något av föregående, tillhandahålls allt innehåll på webbplatsen som det är, utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning till underförstådd garanti av säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Observera att det i vissa jurisdiktioner eventuellt inte är tillåtet att exkludera underförstådda garantier, varför vissa av ovannämnda begränsningar kan vara undantagna för dig. Se efter i dina lokala lagar för eventuella begränsningar gällande exkludering av underförstådda garantier. Haas Automation Inc. åtar sig inte heller något ansvar för, och ska inte hållas ansvarigt för, några eventuella skador orsakade av datavirus som kan infektera din datautrustning eller någon företagsegendom som du har tillgång till, använder eller surfar på när du besöker webbplatsen eller din nedladdning av eventuellt material, data, text, bilder, videor eller ljud från webbplatsen.
  4. Alla meddelanden och allt material som du skickar till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke-sekretessbelagda och icke-proprietära uppgifter. Allt som du skickar eller publicerar kan användas av Haas Automation Inc. eller dess dotterbolag för något annat syfte, inklusive utan begränsning till reproduktion, utlämning, överföring, publicering, sändning och publicering. Haas Automation Inc. har även frihet att använda alla eventuella idéer, koncept, branschexpertis och tekniker som bifogas i alla eventuella meddelanden från dig till webbplatsen, oavsett syfte. Det inkluderar men begränsas inte till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter genom att använda sådana uppgifter.
  5. Bilder av personer eller platser som visas på Webbplatsen är antingen tillhöriga eller används med tillstånd av Haas Automation Inc. Din eller någon annans användning av dessa bilder är förbjuden utan specifikt medgivande enligt dessa Regler och villkor, eller specifikt tillstånd som meddelas på annan plats på Webbplatsen. All obehörig användning av bilderna kan överträda eventuella upphovsrätts-, varumärkes-, integritets- och reklamlagar, samt lagar och förordningar om kommunikation.
  6. Om det inte det meddelas på annat sätt, är varumärken, symboler och tjänstemärken (gemensamt ”Varumärken”) som visas på Webbplatsen registrerade varumärken som tillhör Haas Automation Inc. Inget innehåll på Webbplatsen ska tolkas som beviljande, genom delaktighet, estoppel eller på något annat sätt av licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på Webbplatsen utan skriftligt godkännande från Haas Automation Inc. eller sådan tredje part som kan äga varumärket som visas på Webbplatsen. Eventuellt missbruk av de varumärken som visas på webbplatsen eller av annat innehåll på webbplatsen, förutom det som anges i dessa regler och villkor, är strikt förbjudet. Du bör även känna till att Haas Automation Inc. bestämt hävdar sina immateriella rättigheter till lagens fulla utsträckning, vilket inkluderar rättslig anmälan vid eventuellt intrång.
  7. Haas Automation Inc. har inte granskat alla de webbplatser som länkar till denna webbplats (om några) och ansvarar inte för något innehåll på någon extern webbplats eller några andra sidor som länkas till webbplatsen. Om du länkar till andra externa sidor eller webbplatser gör du det på egen risk.
  8. Även om Haas Automation Inc. emellanåt granskar eller ser över diskussioner, chattar, publiceringar, överföringar, nyhetstavlor och liknande som kan finnas på Webbplatsen, har Haas Automation Inc. inte någon skyldighet till det. Företaget tar därmed inte ansvar eller ansvarsskyldighet som uppstår genom innehållet på sådana platser som kan inkludera fel, förtal, ärekränkning, skvaller, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi, svordomar, fara eller felaktigheter i eventuell information som finns på sådana platser inom Webbplatsen. Det är förbjudet att publicera eller överföra olagliga, hotande, förolämpande, nedsättande, obscena, skandalösa, hetsande, pornografiska eller skändande material eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som kan anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag. Haas Automation Inc. samarbetar fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsorder som begär eller kräver att Haas Automation Inc. utlämnar identiteten på person som publicerar sådana uppgifter eller sådant material.
  9. Haas Automation Inc. kan när som helst revidera dessa regler och villkor genom att uppdatera detta meddelande. Du är bunden till alla sådana eventuella revisioner och bör därmed regelbundet besöka den här sidan för att granska aktuella regler och villkor som du är bunden till.