SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

Váš přístup a používání webové stránky Haas Automation, Incorporated, („Stránka“) (www.haascnc.com) podléhá následujícím smluvním podmínkám („Smluvní podmínky“) a platným právním předpisům. Přístupem a procházením Stránky přijímáte bez omezení Smluvní podmínky a souhlasíte, že jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a společností Haas Automation, Incorporated jsou tímto nahrazeny a pozbývají platnosti nebo účinnosti.

Používání médií (obrázků) a autorské právo

Všechna média (obrázky) obsažená na této webové/ftp stránce jsou schválena pro použití autorizovanými dodavateli Haas pouze k propagaci společnosti Haas Automation, Inc. a produktů Haas. Na tyto stránky a média (obrázky) se vztahuje autorské právo © 2011 společnosti Haas Automation, Inc. Používání médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. jinými uživateli než autorizovanými dodavateli Haas, je bez předchozího povolení přísně zakázáno. Písemné žádosti o používání médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. je nutné zasílat faxem na číslo 805-988-6918. K žádosti přiložte černobílou kopii médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc., které požadujete, nebo přiložte jmenovitý seznam médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. Musíte popsat zamýšlené použití médií (obrázků) společnosti Haas Automation, Inc. a uvést název odpovědné strany.

Smluvní podmínky

  1. Není-li uvedeno jinak, měli byste předpokládat, že na všechno, co uvidíte nebo co si přečtete na Stránce, se vztahuje autorské právo a nesmí se používat bez písemného svolení společnosti Haas Automation, Incorporated, pokud není uvedeno jinak v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na Stránce. Haas Automation, Incorporated neprohlašuje ani nezaručuje, že vaše používání materiálů zobrazených na Stránce nebude porušovat práva třetích stran, nevlastněných nebo nepřidružených ke společnosti Haas Automation, Incorporated.
  2. Přestože se společnost Haas Automation, Incorporated přiměřeně snaží, aby informace uvedené na Stránce byly přesné a aktuální, Haas Automation, Incorporated nijak nezaručuje jejich přesnost. Společnost Haas Automation, Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu na Stránce.
  3. Stránku používáte a procházíte na své vlastní riziko. Ani společnost Haas Automation, Incorporated, ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, produkování nebo poskytování Stránky neponese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestní škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu na Stránku nebo jejího používání. Bez omezení výše uvedeného, se všechno na této Stránce poskytuje „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implikované, mimo jiné včetně implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení implikovaných záruk, proto se vás některá z výše uvedených vyloučení nemusejí týkat. Ověřte si vaše místní právní předpisy, pokud jde o omezení týkající se vyloučení implikovaných záruk. Společnost Haas Automation, Incorporated dále předpokládá, že neponese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku počítačových virů, které mohou napadnout vaše počítačové zařízení nebo jiné vlastnictví následkem vašeho přístupu, používání nebo procházení Stránky anebo stahování materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo zvuku ze Stránky.
  4. Jakákoli komunikace nebo materiály, které odešlete na Stránku elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů apod., budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Všechno, co odešlete nebo publikujete, může společnost Haas Automation, Incorporated nebo její pobočky použít k libovolným účelům, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a odeslání. Společnost Haas Automation, Incorporated dále může volně používat jakékoli nápady, koncepty, odborné znalosti nebo techniky obsažené v komunikacích odeslaných na Stránku k jakýmkoli účelům, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingových produktů s využitím těchto informací.
  5. Obrázky osob nebo míst zobrazené na Stránce jsou buď majetkem společnosti Haas Automation, Incorporated, nebo jsou používány s jejím svolením. Používání těchto obrázků vámi nebo jinými osobami, které jste zplnomocnili, je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno v těchto Smluvních podmínkách nebo v konkrétním povolení uvedeném jinde na Stránce. Neoprávněné použití obrázků může porušovat zákony o autorském právu, zákony o obchodní značce, zákony na ochranu soukromí a publicity a komunikační nařízení/zákony.
  6. Pokud není uvedeno jinak, obchodní značky, loga a servisní značky (souhrnně jako „Obchodní značky“) zobrazené na Stránce jsou registrované Obchodní značky společnosti Haas Automation, Incorporated. Nic z toho, co je obsaženo na této Stránce, nelze interpretovat (ať již na základě implikace, vyloučení či jinak) jako udělení licence nebo práva na používání Obchodních značek uváděných na Stránce bez písemného povolení společnosti Haas Automation, Incorporated nebo příslušné třetí strany, která může vlastnit Obchodní značky zobrazené na Stránce. Zneužití Obchodních značek zobrazených na Stránce nebo jiného obsahu na Stránce, s výjimkou případů uvedených v těchto Smluvních podmínkách, je přísně zakázáno. Upozorňujeme vás, že společnost Haas Automation, Incorporated bude aktivně prosazovat svá práva duševního vlastnictví do maximální míry povolené zákonem, včetně uplatňování trestního stíhání.
  7. Společnost Haas Automation, Incorporated nekontrolovala všechny stránky odkazované z této Stránky (pokud existují) a nenese žádnou odpovědnost za obsahy externích stránek a jiných stránek odkazovaných na této Stránce. Přechod na jiné externí stránky je na vaše vlastní riziko.
  8. Přestože společnost Haas Automation, Incorporated může čas od času monitorovat nebo kontrolovat diskuze, chaty, příspěvky, přenosy, informační nástěnky apod., které se mohou objevit na Stránce, Haas Automation, Incorporated není povinna toto provádět a nenese žádnou odpovědnost za obsah v těchto částech a ani za žádné chyby, pomluvy, urážky, hanobení, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, nadávky, nebezpečí nebo nepřesné údaje obsažené v těchto částech Stránky. Je zakázáno umisťovat nebo přenášet nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pohoršující, pobuřující, pornografické nebo znesvěcující materiály nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo podporovat chování, jež by mohlo být považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat zákon. Společnost Haas Automation, Incorporated bude plně spolupracovat s donucovacími orgány nebo bude respektovat soudní příkazy, pokud budou po společnosti Haas Automation, Incorporated požadovat nebo jí nařídí zveřejnit identitu osoby, která odeslala takové informace nebo materiály.
  9. Společnost Haas Automation, Incorporated může kdykoli upravit tyto Smluvní podmínky formou aktualizace jejich zveřejněného znění. Tyto úpravy jsou pro vás závazné, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a kontrolovat aktuální podobu Smluvních podmínek, kterými se musíte řídit.