OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI HAAS

 

Společnost Haas Automation, Inc. se sídlem na adrese 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA (dále „Společnost“), a její přidružené subjekty (dále společně „Skupina“, „my“ nebo „nám“, „nás“ apod.), shromažďují a zpracovávají osobní údaje, které nám poskytnete vy jako náš zákazník nebo budoucí zákazník nebo které se vygenerují na základě vašeho nákupu našich produktů a/nebo využití našich služeb. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytujeme v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí, mimo jiné včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále „GDPR“), britského zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 a dalších zákonů provádějících nebo doplňujících GDPR (dále společně „Zákony o ochraně osobních údajů“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje nám poskytujete a jakým způsobem vaše údaje používáme, abychom vám mohli poskytovat své produkty a/nebo služby. Protože v prvé řadě obchodujeme se společnostmi a nikoli přímo s jednotlivci, je toto Oznámení o ochraně osobních údajů primárně zaměřeno na zaměstnance našich firemních zákazníků. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od srpna 2019 a můžeme je příležitostně aktualizovat nebo nahradit. Platnou verzí Oznámení o ochraně osobních údajů je verze s nejnovějším datem.

Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zahrnují veškeré informace, které se vás týkají a na jejichž základě vás lze identifikovat. Patří k nim vaše jméno, kontaktní informace, informace o tom, kde pracujete a případně kde žijete, informace o platbách, historii nákupů a o tom, jak používáte naše produkty, služby a webové stránky. V omezených případech, kdy s vaším výslovným souhlasem usnadňujeme cestování pro vás a/nebo vaše rodinné příslušníky, můžeme mít k dispozici například také informace o cestovních pasech, o vaší rodině a/nebo informace o vašich cestách.

Shromažďujeme různé typy osobních údajů z různých zdrojů, včetně informací:

 • které nám poskytnete přímo vy, když používáte náš web nebo odebíráte naše produkty či služby, nebo které nám o vás poskytnou naši firemní zákazníci;
 • které shromažďujeme o vašich nákupech našich produktů nebo využívání našich služeb nebo prostřednictvím našich webových stránek;
 • od externích společností zabývajících se získáváním kontaktů;
 • od našich distributorů (Podnikové prodejny Haas neboli „HFO“);
 • získaných na veletrzích a
 • od poskytovatelů služeb, jako jsou poskytovatelé služeb vyhledávání informací nebo poskytovatelé technických, platebních a doručovacích služeb.

 

Některé z osobních údajů, které o vás shromažďujeme, mohou zahrnovat zdravotní nebo jiné citlivé informace nebo údaje spadající do speciálních kategorií osobních údajů, pokud jste nám je sami poskytli nebo jsme je získali s vaším souhlasem. Patří sem například informace o zdravotním postižení nebo vašem náboženském vyznání, a to pro účely, které požadujete, jako je například plánování schůzek, ujednání o cestě nebo přístup do provozoven Skupiny.

Co děláme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje používáme především pro následující účely:

 • abychom vás mohli kontaktovat: v souladu s platnými zákony vás my sami a/nebo naši externí poskytovatelé služeb můžeme kontaktovat a zasílat vám sdělení týkající se vašeho používání našich služeb, webových stránek nebo nákupu našich produktů;
 • pro marketingové účely: opíráme se o oprávněné zájmy pro marketingové účely (jedná se o zájmy Skupiny a/nebo firemních zákazníků nebo, v omezených případech a pouze v případě potřeby, zájmy jednotlivých subjektů údajů); tyto informace nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou HFO, a vy si můžete odběr našich sdělení kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím našich webových stránek odhlásit;
 • pro právní účely: osobní údaje můžeme používat a sdílet pro právní účely, včetně finančních, regulačních, daňových a jiných právních závazků, a pro účely reakce na žádosti či předvolání vládních nebo regulačních orgánů nebo pro účely soudních sporů;
 • pro smluvní účely (včetně provádění kroků před uzavřením smlouvy): vaše osobní údaje použijeme k plnění našich smluvních požadavků a závazků a k vykonání všech požadovaných kroků před uzavřením smlouvy;
 • pro naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy třetích stran[1]: vaše osobní údaje můžeme použít za účelem správy našich právních, regulačních, finančních a obchodních požadavků, včetně získání právního poradenství, v průběhu sporů a soudních sporů, interních vyšetřování a/nebo vyšetřování regulačních orgánů, a pro jiné přiměřené obchodní zájmy;
 • pro naše obchodní účely: vaše osobní údaje můžeme použít na podporu správy zákonných požadavků našeho podnikání;
 • pro jiné účely: s výhradou platných právních předpisů můžeme vaše osobní údaje použít pro další účely v souvislosti s webovou stránkou nebo naší organizací, pokud jste poskytli svůj předchozí souhlas nebo pokud pro používání vašich osobních údajů existuje jiný právní základ.

 

Všechny osobní údaje, které od vás získáme nebo které se vygenerují, budou použity k poskytování vámi vyžádaných služeb nebo ke komunikaci, k jejímuž odběru jste se přihlásili, nebo jinak, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Skupina bude chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů, jak to vyžadují Zákony o ochraně osobních údajů. 

Zpracování v USA

Některé z vašich osobních údajů zpracováváme v USA. Používáním našich služeb, nákupem našich produktů a poskytováním vašich osobních údajů prostřednictvím webové stránky nebo přímo vyjadřujete svůj souhlas s převodem některých svých osobních údajů do USA, které mohou mít nižší standardy v oblasti ochrany osobních údajů, než jaké platí ve vaší zemi. Naše bezpečnostní opatření jsou popsána níže v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami

Třetím stranám neumožňujeme přístup k vašim osobním údajům, s výjimkou případů, kdy to vyžadují nebo povolují platné zákony nebo kdy to je v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předat našim subdodavatelům, zástupcům nebo poskytovatelům platebních služeb (kteří se mohou nacházet v USA nebo v jiných zemích, které nemají tak přísné zákony na ochranu osobních údajů odpovídající standardům GDPR), kteří nám na základě smlouvy pomáhají při poskytování produktů nebo služeb. Požadujeme, aby tito subdodavatelé nebo zástupci poskytli písemný souhlas s dodržováním standardů ochrany soukromí a zabezpečení popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. S našimi firemními zákazníky máme sjednaná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Mohou nastat případy, kdy vaše osobní údaje předáme dalším příjemcům, a to k následujícím účelům:

 • dodržování zákonů nebo reakce na povinný zákonný postup (jako je příkaz k prohlídce nebo soudní příkaz) nebo žádost o informace od regulačního orgánu nebo jinak pro právní účely;
 • ověření nebo vymáhání dodržování zásad, jimiž se služby řídí;
 • plnění smluvních podmínek nebo oprávněné zájmy Skupiny nebo třetí strany (včetně HFO); nebo
 • ochrana práv, majetku nebo bezpečnosti Společnosti nebo kterékoli z našich příslušných přidružených společností, obchodních partnerů nebo zákazníků nebo jiné legitimní obchodní zájmy Společnosti a/nebo našich přidružených společností a další účely v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty v souvislosti s prodejem, postoupením, sloučením nebo jiným převodem celého podnikání Skupiny nebo jeho části na tento jiný subjekt.

V každém případě, kdy potřebujeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, jako jsou právní nebo finanční poradci, včetně auditorů, distributorů, prodejců, dodavatelů a dalších třetích stran, omezíme povahu a kategorie osobních údajů na ty, které jsou nezbytné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám nebo právních a/nebo regulačních požadavků. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, abychom chránili vaše soukromí.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Skupina chápe, že bezpečné ukládání dat je zásadní. Skupina ukládá osobní údaje a další data s využitím přiměřených fyzických, technických a administrativních záruk za účelem zabezpečení dat proti předvídatelným rizikům, jako je neoprávněné použití, přístup, zveřejnění, zničení nebo úprava. Přestože se v dobré víře snažíme ukládat informace, které shromažďujeme, v bezpečném operačním prostředí, které není dostupné veřejnosti, nemůžeme zaručit jejich úplné zabezpečení. Dále, přestože pracujeme na zajištění integrity a bezpečnosti naší sítě a systémů, nemůžeme zaručit, že naše bezpečnostní opatření zabrání externím „hackerům“ v nelegálním získávání těchto informací.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje související s používáním našich produktů a služeb uchováváme po dobu trvání vztahu se zákazníkem a po dobu sedmi let po uzavření zákaznického účtu pro právní, regulační, auditorské a daňové účely, s výhradou našich zákonných požadavků na uchovávání vašich osobních údajů delší dobu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje týkající se vašeho účtu a vašeho využívání služeb vymazány. Jakékoli osobní údaje, které jste nám poskytli pro marketingové účely, budeme uchovávat pro tyto účely, dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete sdělení od nás odebírat.

Informace o ochraně osobních údajů v Evropě

Společnosti ve Skupině jsou podle Zákonů o ochraně osobních údajů správci údajů. Tato sekce věnovaná Informacím o ochraně osobních údajů v Evropě se vztahuje na obyvatele v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a ve Spojeném království, kteří nakupují naše produkty a/nebo využívají naše služby nebo kteří jinak mají bydliště na těchto územích a jejichž osobní údaje Skupina používá pro komerční účely. Vztahuje se rovněž na jiné zákazníky nebo potenciální zákazníky našich evropských přidružených společností.

Podle GDPR máte určitá práva na podávání žádostí, která podléhají výjimkám a kvalifikacím podle Zákonů o ochraně osobních údajů. Máte právo zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné; žádáme vás, abyste nás informovali, pokud se vaše osobní údaje změní. Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů (ačkoli je možné, že pro smluvní nebo právní účely budeme muset vaše osobní údaje uchovávat, jak je popsáno výše v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů). Máte právo požádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů (přestože pro právní účely budeme muset vaše osobní údaje zpracovávat i nadále po dobu trvání smlouvy a déle). Máte právo na přístup ke kopii svých osobních údajů (omezeno pouze na informace, které představují vaše osobní údaje, nikoli na podkladový dokument nebo ostatní informace, a za předpokladu výjimek a kvalifikací podle Zákonů o ochraně osobních údajů). Můžete také vznést námitku proti použití vašich osobních údajů v případech, kdy se za určitých okolností spoléháme na oprávněné zájmy (pokud k tomu budeme mít přesvědčivé důvody, budeme moci vaše osobní údaje zpracovávat i nadále). Pokud si přejete vznést námitku proti tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat a my tuto záležitost prošetříme a neprodleně vám odpovíme. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni nebo pokud s námi nebudete chtít nejprve jednat, můžete námitku vznést u kteréhokoli příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi pobytu. Belgickým dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Předávání osobních údajů ze Spojeného království/EHP subjektům Skupiny mimo EHP se řídí dohodami o předávání údajů, které mají formu standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Informace o ochraně osobních údajů v Kalifornii

Kalifornské zákony umožňují uživatelům našich produktů a/nebo služeb, kteří jsou občany Kalifornie, požadovat určité informace týkající se kategorií osobních údajů a totožnosti třetích stran, s nimiž jsme tyto osobní údaje sdíleli pro jejich vlastní účely přímého marketingu během minulého kalendářního roku, a to do té míry, do jaké k tomu dojde. Pokud obyvatelé Kalifornie chtějí takovou žádost předložit, měli by poslat e-mail na e-mailovou adresu [email protected] nebo nám napsat na adresu: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; Attn: Privacy Office.

Navíc, pokud jste občanem Kalifornie, máte také právo na přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o vás shromažďujeme, právo požádat o jejich výmaz, a právo požádat o informace týkající se shromažďování, prodeje a zveřejňování vašich osobních údajů z naší strany. Tato práva můžete uplatnit telefonicky na čísle +1-833-979-0006 nebo vyplnit náš Formulář žádosti o údaje

Vaše uplatnění těchto práv nebude mít nepříznivý dopad na cenu a kvalitu zboží a služeb, které vám poskytujeme.   

Další informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte prosím pracovníka pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese: [email protected]

 

 

 

[1] Dozorový úřad Spojeného království poskytl následující pokyny týkající se pojmu oprávněných zájmů: oprávněnými zájmy může být celá řada zájmů. Může se jednat o vlastní zájmy správce údajů nebo zájmy třetích stran a obchodní zájmy, jakož i širší společenské výhody. Mohou být přesvědčivé nebo banální, ovšem banální zájmy mohou být při testu vyváženosti snadněji převáženy. GDPR konkrétně označuje za potenciální oprávněné zájmy použití údajů o klientech nebo zaměstnancích, marketing, předcházení podvodům, převody v rámci skupiny nebo zabezpečení IT, ovšem nejedná se o vyčerpávající seznam. Uvádí rovněž, že správce má oprávněný zájem na zveřejnění informací o možných trestných činech nebo bezpečnostních hrozbách příslušným orgánům.