HAAS PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN

 

Haas Automation, Inc., van 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, VS ('het Bedrijf') en zijn dochterondernemingen (samen de 'Groep”, 'wij' of 'ons'), verzamelen en verwerken persoonsgegevens die door u, als onze klant of potentiële klant, aan ons wordt verstrekt of door u wordt gegenereerd bij uw aankoop van onze producten en/of gebruik van onze diensten. Deze Privacyverklaring wordt aan u verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”), de UK Data Protection Act 2018 en andere wetten die de AVG implementeren of aanvullen (gezamenlijk de “Gegevensverklaringswetten”). In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie u ons verstrekt en hoe wij uw informatie gebruiken om onze producten en/of diensten aan u te leveren. Omdat we voornamelijk zaken doen met bedrijven, in plaats van rechtstreeks met individuen, is deze Privacyverklaring voornamelijk gericht op het personeel van onze zakelijke klanten. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf augustus 2019 en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of vervangen. De laatst gedateerde versie is de toepasselijke Privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of identificeerbaar bent. Dit omvat uw naam, contactgegevens, informatie over waar u werkt en, indien van toepassing, waar u woont, betalingsinformatie, aankoopgeschiedenis en over uw gebruik van onze producten, diensten en website. We kunnen ook informatie hebben zoals paspoortinformatie, familiegegevens en/of reisinformatie in beperkte situaties waarin we, met uw uitdrukkelijke toestemming, het reizen voor u en/of uw gezinsleden vergemakkelijken.

We verzamelen verschillende soorten persoonlijke informatie uit verschillende bronnen, waaronder:

 • informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt of producten of diensten verkrijgt die door ons zijn verstrekt of anderszins door onze zakelijke klanten over u zijn verstrekt;
 • informatie die we verzamelen over uw aankoop van producten of gebruik van onze diensten of door het gebruik van onze website;
 • externe leadgeneratiebedrijven;
 • onze (Haas Factory Outlets of “HFO’s”)
 • beurzen; en
 • serviceproviders, zoals providers van zoekinformatie of technische, betalings- en bezorgdiensten.

 

Sommige van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan gezondheidsinformatie zijn, of andere gevoelige of speciale categorieën persoonsgegevens, indien door u verstrekt, met uw toestemming, zoals informatie over handicaps of religieuze gegevens voor door u vereiste doeleinden, zoals het plannen van vergaderingen, reisarrangementen of toegang tot gebouwen van de Groep.

Wat we doen met uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende belangrijke doeleinden:

 • om contact met u op te nemen: afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij en/of onze externe serviceproviders contact met u opnemen en u communicatie sturen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, website of aankoop van onze producten;
 • voor marketingdoeleinden: we vertrouwen op legitieme belangen voor marketingdoeleinden (dit zijn de belangen van de Groep en/of de zakelijke klant of, in beperkte omstandigheden en alleen waar van toepassing, de belangen van de individuele betrokkene); deze informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve HFO's, en u kunt zich te allen tijde afmelden voor mededelingen van ons via e-mail of via onze website;
 • voor juridische doeleinden: we kunnen persoonsgegevens gebruiken en delen voor juridische doeleinden, waaronder financiële, regelgevende, fiscale en andere wettelijke verplichtingen, en om te reageren op overheids- of regelgevende verzoeken of dagvaardingen, of voor rechtszaken;
 • voor contractuele doeleinden (inclusief het nemen van precontractuele stappen): we zullen uw persoonsgegevens gebruiken om onze contractuele vereisten en verplichtingen uit te voeren en om alle vereiste precontractuele stappen te ondernemen;
 • voor onze legitieme belangen en die van een derde partij [1]: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke, regelgevende, financiële en zakelijke vereisten te beheren, inclusief het verkrijgen van juridisch advies, in het kader van geschillen en geschillen, interne en/of regelgevend onderzoek en andere redelijke zakelijke belangen;
 • voor onze zakelijke doeleinden: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen de wettelijke vereisten van ons bedrijf te beheren;
 • voor andere doeleinden: afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor aanvullende doeleinden in verband met de website of onze organisatie, waar u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven, of waar een andere wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens van toepassing is.

 

Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die door u wordt gegenereerd, wordt gebruikt om de door u gevraagde services te leveren, of voor communicatie waarop u zich hebt geabonneerd, of anderszins zoals beschreven in deze Privacyverklaring. De Groep beschermt de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensprivacy.  

Verwerking in de VS

Sommige van uw persoonsgegevens worden door ons in de VS verwerkt. Door gebruik te maken van onze diensten, onze producten te kopen en uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken via de website of rechtstreeks, erkent u en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van sommige van uw persoonsgegevens naar de VS, die mogelijk een lagere norm voor gegevensprivacywetgeving hebben dan in uw land van verblijf. Onze beveiligingsmaatregelen worden hieronder beschreven in deze Privacyverklaring.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

We staan ​​geen derde partijen toe om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, behalve zoals vereist of toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of in overeenstemming met deze Privacyverklaring. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze onderaannemers, agenten of betalingsdienstaanbieders (die zich mogelijk in de VS of andere landen bevinden die geen strikte wetgeving inzake gegevensprivacy hebben die gelijkwaardig is aan de normen van de AVG) met wie we een contract sluiten om ons te helpen bij het leveren van de producten of diensten. We vereisen van dergelijke onderaannemers of agenten dat ze schriftelijk overeenkomen om te voldoen aan de privacy- en veiligheidsnormen die in deze Privacyverklaring worden beschreven. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen die is overeengekomen met onze zakelijke klanten.

Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens aan andere ontvangers bekendmaken:

 • om te voldoen aan de wet of te reageren op een verplichte juridische procedure (zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel) of een verzoek om informatie van een toezichthouder, of anderszins voor juridische doeleinden;
 • om naleving van het beleid voor de diensten te verifiëren of af te dwingen;
 • om te voldoen aan contractuele vereisten, of voor legitieme belangen van de Groep of een derde (inclusief HFO's); of
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, of een van onze respectieve gelieerde ondernemingen, zakelijke partners of klanten, of anderszins in de legitieme zakelijke belangen van het bedrijf en/of onze gelieerde ondernemingen, en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensprivacy te beschermen.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten in verband met de verkoop, toewijzing, fusie of andere overdracht van alle of een deel van de activiteiten van de Groep aan die andere entiteit.

In elk geval waar we uw persoonsgegevens moeten delen met derden, zoals juridische of financiële adviseurs, waaronder auditors, distributeurs, leveranciers, leveranciers en andere derde partijen, zullen we de aard en categorieën van persoonlijke informatie beperken tot wat vereist is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, of onze wettelijke en/of regelgevende vereisten. We kunnen uw persoonsgegevens de-identificeren om waar nodig uw privacy te beschermen.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

De Groep begrijpt dat het opslaan van gegevens op een veilige manier essentieel is. De Groep slaat persoonsgegevens en andere gegevens op met behulp van redelijke fysieke, technische en administratieve waarborgen om gegevens te beveiligen tegen te verwachten risico's, zoals ongeautoriseerd gebruik, toegang, openbaarmaking, vernietiging of wijziging. Hoewel we te goeder trouw inspanningen leveren om de informatie die we verzamelen op te slaan in een veilige bedrijfsomgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we geen volledige beveiliging garanderen. Verder, terwijl we werken aan de integriteit en beveiliging van ons netwerk en onze systemen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat externe "hackers" deze informatie illegaal verkrijgen.

Hoe lang we ze bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende zeven jaar nadat de klantaccount is gesloten, voor wettelijke, regelgevende, audit- en belastingvereisten, onderworpen aan onze wettelijke vereisten om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Nadat deze periode is verstreken, wordt de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd. Alle persoonsgegevens die u ons voor marketingdoeleinden hebt verstrekt, wordt voor deze doeleinden bewaard totdat u ons meedeelt dat u deze berichten niet langer wenst te ontvangen.

Europese gegevensprivacyinformatie

De bedrijven van de Groep zijn de verwerkingsverantwoordelijken onder gegevensverwerkingswetgeving. Deze sectie Europese gegevensprivacyinformatie is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het VK die onze producten kopen en/of onze diensten gebruiken, of die anderszins ingezeten zijn in deze gebieden, en wier persoonsgegevens door de Groep wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, en ook voor andere klanten of potentiële klanten van onze Europese filialen.

Onder de AVG hebt u bepaalde rechten om verzoeken in te dienen, die allemaal onderhevig zijn aan vrijstellingen en kwalificaties onder gegevensprivacywetgeving. U hebt het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct is; we vragen u ons te laten weten wanneer uw persoonsgegevens wijzigt. U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen (hoewel we mogelijk nog steeds uw persoonsgegevens moeten bewaren zoals hierboven beschreven in deze Privacyverklaring, voor contractuele en/of juridische doeleinden). U hebt het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (hoewel we uw persoonsgegevens tijdens de duur van het contract en daarna nog voor juridische doeleinden moeten verwerken). U hebt recht op toegang tot een kopie van uw persoonsgegevens (dit is beperkt tot informatie die alleen uw persoonsgegevens zijn, niet tot het onderliggende document of resterende informatie, en onderworpen aan de vrijstellingen en kwalificaties onder gegevensprivacywetgeving). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer we in bepaalde omstandigheden op legitieme belangen vertrouwen (we kunnen uw persoonsgegevens mogelijk nog steeds verwerken als we daarvoor dwingende redenen hebben). Als u een klacht wilt indienen over hoe we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact met ons opnemen. We zullen de kwestie onderzoeken en u zo snel mogelijk antwoorden. Als u niet tevreden bent met onze reactie, of als u liever niet eerst contact met ons opneemt, kunt u een klacht indienen bij elke toepasselijke autoriteit voor gegevensbescherming in uw land van verblijf. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit voor gegevensbescherming.

De overdracht van persoonsgegevens van het VK/de EER naar de entiteiten van de Groep buiten de EER wordt beheerst door overeenkomsten voor gegevensoverdracht, in de vorm van standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Informatie over gegevensbescherming in Californië

De Californische wet staat gebruikers van onze producten en/of diensten die inwoners van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot de categorieën van persoonlijke informatie en de identiteit van derden met wie we die persoonlijke informatie hebben gedeeld voor hun eigen direct marketingdoeleinden in het afgelopen kalenderjaar, voor zover het voorkomt. Om een ​​aanvraag in te dienen, moeten inwoners van Californië een e-mail sturen naar [email protected] of schrijven naar: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; Attn: Privacy Office.

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u bovendien ook het recht om toegang te krijgen tot of te vragen om alle persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, en om te informeren naar onze verzameling, verkoop en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door te bellen naar ons op + 1-833-979-0006, of naar ons Gegevensverzoekformulier te gaan. 

Uw uitoefening van deze rechten heeft geen nadelige invloed op de prijs en kwaliteit van goederen en diensten die aan u worden geleverd.   

Verdere informatie

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de manier waarop de Groep omgaat met uw informatie, neem dan per e-mail contact op met de Privacyfunctionaris op: [email protected]

 

 

 

[1] De toezichthoudende autoriteit van het VK heeft de volgende richtlijnen gegeven over het concept van legitieme belangen: een breed scala aan belangen kan legitieme belangen zijn. Ze kunnen de eigen belangen van een verwerkingsverantwoordelijke zijn of de belangen van derden, en commerciële belangen evenals bredere maatschappelijke voordelen. Ze kunnen dwingend of triviaal zijn, maar triviale belangen kunnen gemakkelijker worden opgeheven in de afwegingstoets. De AVG vermeldt specifiek het gebruik van klant- of werknemersgegevens, marketing, fraudepreventie, overdracht binnen een groep of IT-beveiliging als potentiële legitieme belangen, maar dit is geen uitputtende lijst. Het zegt ook dat een verwerkingsverantwoordelijke een legitiem belang heeft bij het vrijgeven van informatie over mogelijke criminele handelingen of veiligheidsdreigingen aan de autoriteiten.