HAAS MEDDELANDE OM KUNDERS INTEGRITET

 

Haas Automation Inc. med registrerad adress 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA (”Företaget”) med dotterbolag (gemensamt ”gruppen”, ”vi” eller ”oss”), samlar in och behandlar personuppgifter som du som kund eller potentiell kund delger oss, eller som du genererar genom köp av våra produkter och/eller utnyttjande av våra tjänster. Detta integritetsmeddelande som tillhandahålls enligt tillämpliga integritetslagar, inklusive utan begränsning EU:s allmänna dataskyddsdirektiv 2016/679 (”GDPR”), Storbritanniens dataskyddslag 2018 och andra lagar som införlivar eller hänvisar till GDPR (gemensamt ”Dataskyddslagarna”). Detta Integritetsmeddelande förklarar vilka uppgifter du lämnar till oss och hur vi använder dina uppgifter för att leverera våra produkter och/eller tjänster till dig. Då vi i första hand handlar med företag, snarare än direkt med konsumenter, är detta Integritetsmeddelande främst ämnat för våra kundföretags medarbetare. Detta Integritetsmeddelande gäller från och med augusti 2019 och kan ändras eller ersättas emellanåt. Den senast daterade versionen är det Integritetsmeddelande som gäller.

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter omfattar alla uppgifter om dig med vilka du identifieras eller kan identifieras. Detta inkluderar ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om din arbetsplats och, om tillämpligt, var du bor, betalningsuppgifter, inköpshistorik och om din användning av våra produkter, tjänster och vår webbplats. Vi kan även ha information så som passuppgifter, familjerelationer och/eller reseinformation i begränsade situationer där vi med ditt medgivande underlättar resor för dig och din familj.

Vi samlar in olika typer av personuppgifter från olika källor, inklusive:

 • uppgifter som du delger oss direkt när du använder vår webbplats eller anskaffar produkter eller tjänster som vi tillhandahåller eller på annat sätt delgivna om dig av våra kundföretag,
 • uppgifter som vi samlar in om dina köp eller användning av våra produkter eller tjänster eller användning av vår webbplats,
 • tredje parts kontaktgenererande (säljuppslag) företag,
 • våra distributörer (Haas fabriksförsäljningsställen (”HBO”)
 • mässor och
 • tjänsteleverantörer, exempelvis sökinformationsleverantörer eller leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster.

 

Vissa personuppgifter som du lämnar till oss kan innehålla hälsouppgifter eller andra känsliga eller speciella kategorier av personuppgifter som delges av dig med ditt medgivande, exempelvis funktionshinder eller religiösa uppgifter för syften som du kräver, exempelvis planering av möten, researrangemang eller tillgång till Gruppens byggnader.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

 • för att kontakta dig: enligt gällande lag kan vi och/eller tredje parts tjänsteleverantörer kontakta dig och göra utskick angående din användning av våra tjänster, webbplats eller köp av våra produkter,
 • för marknadsföring: vi är beroende av legitima intressen för marknadsföringssyften (dvs. Gruppens och kundföretagets intressen, under vissa omständigheter och endast om det är tillämpligt, dataregistrerades intressen) och dessa uppgifter tillgängliggörs inte för tredje part andra än HFO och du kan avsluta prenumerationen på utskick från oss när som helst via e-post eller via vår webbplats,
 • för rättsliga syften: vi kan använda och tillgängliggöra uppgifter för rättsliga syften, inklusive ekonomiska, lagliga, skatterättsliga eller andra lagliga skyldigheter, och besvara förfrågningar från myndigheter, regulatoriska instanser eller domstolar vid juridiska processer,
 • för avtalsrelaterade syften (inklusive åtgärder före undertecknande): vi använder dina personuppgifter för utförande av våra avtalsmässiga skyldigheter och för alla nödvändiga åtgärder före undertecknande,
 • för våra och tredje parts [1] legitima intressen: vi kan använda dina personuppgifter för att hantera våra rättsliga, regulatoriska, ekonomiska och affärsrelaterade krav, inklusive inhämtning av juridisk rådgivning, för hantering av tvister och rättsprocesser, interna och/eller regulatoriska utredningar och andra rimliga affärsintressen,
 • för våra affärsintressen: vi kan använda dina personuppgifter för att underlätta vårt uppfyllande av lagliga krav på vår verksamhet,
 • för andra syften: enligt gällande lag kan vi använda dina personuppgifter för andra syften med anknytning till webbplatsen eller vår organisation, om du har lämnat ditt medgivande, eller om annan laglig grund finns för att använda dina personuppgifter.

 

Alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du genererar används för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, för utskick du har prenumererat på eller på annat sätt enligt beskrivning i detta integritetsmeddelande. Gruppen garanterar din integritet och säkerheten för dina personuppgifter enligt krav genom Dataskyddslagarna.  

Behandling i USA

Vissa av dina personuppgifter behandlas i USA. Genom att utnyttja våra tjänster, köpa våra produkter och delge dina personuppgifter till oss via webbplatsen eller direkt, bekräftar du uttryckligen och godkänner att vissa av dina personuppgifter överförs till USA, där integritetsskyddslagstiftningen kan innebära en lägre skyddsnivå än i det land där du är bosatt. Våra säkerhetsåtgärder beskrivs nedan i detta Integritetsmeddelande.

Tillgängliggörande av dina personuppgifter till tredje part

Vi tillåter inte att tredje part får tillgång till dina personuppgifter, utom för vad som krävs eller tillåts enligt gällande lag, eller i enlighet med detta Integritetsmeddelande. Vi kan utlämna dina personuppgifter till våra underleverantörer, representanter eller leverantörer av betalningstjänster (vilka kan vara stationerade i USA eller andra länder som inte har tvingande integritetslagstiftning likvärdig GDPR) som vi anlitar för leverans av produkterna och tjänsterna. Vi kräver av sådana underleverantörer eller representanter skriftligt avtal om efterlevnad av integritets- och säkerhetsstandarder som beskrivs i detta Integritetsmeddelande. Vi har infört skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt avtal med våra kundföretag.

Fall kan förekomma då vi utlämnar dina personuppgifter till andra mottagare:

 • för att uppfylla lagkrav eller svara på tvingande rättsliga ärenden (exempelvis husrannsakan eller domstolsorder) eller begäran om information från reglerande myndighet eller andra rättsliga syften,
 • för att kontrollera eller verkställa efterlevnaden av den policy som styr tjänsterna,
 • för att fullgöra avtalsmässiga krav eller för Gruppens eller tredje parts (inklusive HFO) legitima intressen, eller
 • för att skydda Företagets eller någon av våra respektive dotterbolags, verksamhetspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet eller andra legitima affärsintressen som tillhör Företaget och/eller våra samarbetsparter, i enlighet med Dataskyddslagarna.

Vi kan tillgängliggöra dina personuppgifter för annan aktör i anslutning till försäljning, assignation, sammanslagning eller annan överföring av alla eller delar av Gruppens verksamhet till denna andra aktör.

I varje fall då vi måste tillgängliggöra dina personuppgifter för tredje part, exempelvis ekonomiska eller juridiska rådgivare, inklusive revisorer, distributörer, leverantörer, konsulter och andra tredje parter, begränsar vi arten och kategorier av personuppgifter till vad som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig eller våra rättsliga och/eller regulatoriska krav. Vi kan avidentifiera dina personuppgifter för att skydda din integritet om detta är lämpligt.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Gruppen bekräftar att det är av avgörande betydelse att data lagras på ett säkert sätt. Gruppen lagrar personuppgifter och andra uppgifter med rimliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förutsebara risker, exempelvis otillåten användning, åtkomst, spridning, förstörande eller förändring. Även om vi i god tro anstränger oss för att lagra uppgifter som vi lagrar i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten, kan vi inte garantera fullständig säkerhet. I vårt arbete för att säkerställa integritet och säkerhet för våra nätverk och system, har vi vidare inte möjlighet att garantera att våra säkerhetsåtgärder kommer att hindra att ”hackare” olagligen kommer åt uppgifterna.

Hur länge vi behåller uppgifterna

Vi bevarar dina personuppgifter med anknytning till din användning av våra produkter och tjänster så länge kundrelationen är aktuell, och i sju år efter att kundkontot har avslutats för rättsliga, regulatoriska och skatterättsliga krav och i enlighet med lagkrav på oss att behålla personuppgifterna under längre tid. När denna period har utgått raderas personuppgifterna som är knutna till ditt konto och din användning av tjänsterna. Alla personuppgifter som du har lämnat till oss för marknadsföringssyften behålls för dessa syften tills du meddelar oss om att du inte längre vill motta dessa utskick.

Information om dataintegritet i Europa

Gruppens företag är dataansvariga enligt Dataskyddslagarna. Detta avsnitt om information om dataintegritet i Europa gäller för bosatta i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, Schweiz och Storbritannien som köper våra produkter och/eller tjänster eller den som för övrigt är bosatt i dessa områden och vars personuppgifter används av Gruppen för kommersiella syften, och även för andra kunder eller potentiella kunder hos våra samarbetsparter i Europa.

Enligt GDPR har du vissa rättigheter att göra förfrågningar, vilka alla är föremål för undantag och kvalificering enligt Dataskyddslagarna. Du har rätt att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Vi ber att du informerar oss om dina personuppgifter förändras. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (vi kan dock vara tvungna att behålla dina personuppgifter enligt beskrivning ovan i detta Integritetsmeddelande för avtalsmässiga och/eller rättliga syften). Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter (vi kan dock fortfarande behöva behandla dina personuppgifter under avtalets löptid och därefter för rättsliga syften). Du har rätt att ta del av en kopia av dina personuppgifter (detta är begränsat till uppgifter som endast är dina personuppgifter, och inte underliggande dokument eller återstående uppgifter och föremål för undantagen och kvalificeringen enligt Dataskyddslagarna). Du kan även motsätta dig användningen av dina personuppgifter om vi är beroende av legitima intressen under vissa omständigheter (vi kan fortfarande ha möjlighet att behandla dina personuppgifter om vi har tvingande grund för det). Om du vill lämna ett klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss, varvid vi utreder frågan och lämnar svar utan dröjsmål. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du föredrar att inte fråga oss först, kan du klaga hos tillämplig dataskyddsmyndighet i ditt land. Den belgiska övervakningsmyndigheten är dataskyddsmyndighet.

Överföring av personuppgifter från Storbritannien/EES till Gruppens aktörer utanför EES regleras av dataöverföringsavtal, vilka har formen av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Information om dataintegritet i Kalifornien

Enligt Kaliforniens lag har användare av våra produkter och/eller tjänster som är bosatta i Kalifornien rätt att begära vissa uppgifter angående kategorier av personuppgifter, och tredje parters identitet för vilka vi har tillgängliggjort personuppgifterna för deras egna direkta marknadsföringssyften under det senaste kalenderåret, i den utsträckning detta förekommer. För att göra en förfrågan ska bosatta i Kalifornien skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller brev till oss på adressen: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; Attn: Privacy Office.

Om du är bosatt i Kalifornien har du även rätt att ta del av eller begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig, och att lämna förfrågan om vår insamling, försäljning och spridning av dina personuppgifter genom att kontakta oss på telefon +1 833 979 0006 eller använda vårt formulär för dataförfrågan

Ditt verkställande av dessa rättigheter har ingen negativ påverkan på pris eller kvalitet på varor och tjänster som vi levererar till dig.   

Övrig information

Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande eller om Gruppens hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår integritetsansvarig via e-post till: [email protected]

 

 

 

[1] Storbritanniens övervakningsmyndighet har tillhandahållit följande vägledning om konceptet för legitima intressen: en stor mängd intressen kan vara legitima intressen. Det kan vara en dataansvarigs egna intressen, tredje parters intressen, kommersiella intressen så väl som bredare samhällsintressen. De kan vara tvingande eller triviala, men triviala intressen kan vara enklare att åsidosätta i ett balanseringstest. GDPR tar specifikt upp användning av klienters eller anställdas data, marknadsföring, bedrägeriskydd, gruppers interna överföringar eller IT-säkerhet som möjliga legitima intressen men detta är inte en fullständig förteckning. Där nämns även att dataansvarig har ett legitimt intresse av att lämna ut uppgifter om möjliga kriminella aktiviteter eller säkerhetshot till myndigheter.