REGULAMIN

 

Dostęp i korzystanie z witryny internetowej firmy Haas Automation, Incorporated ("„Witryna”") (www.haascnc.com) podlega poniższym zasadom i warunkom ("„Regulamin”") oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Otwieranie i przeglądanie Witryny oznacza akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń Regulaminu i potwierdzenie, że wszelkie inne umowy między z Haas Automation, Incorporated są zastępowane i nie mają żadnej mocy prawnej.

Wykorzystanie mediów (obrazów) i prawa autorskie

Wszystkie media (obrazy) zawarte na tej stronie internetowej lub na serwerze FTP zostały zatwierdzone do użytku przez autoryzowanych dystrybutorów firmy Haas wyłącznie w celu promowania firmy Haas Automation, Inc. i produktów Haas. Te witryny i media (obrazy) © 2011 by Haas Automation, Inc. Używanie mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc. przez podmioty inne niż autoryzowany dystrybutor Haas i bez uprzedniej zgody jest surowo zabronione. Wnioski o użycie mediów (obrazów) Haas Automation, Inc. należy przygotować na piśmie i przesłać faksem na numer 805-988-6918. Należy dołączyć czarno-białą reprezentację mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc., których dotyczy wniosek, lub wymienić media (obrazy) firmy Haas Automation, Inc. według ich nazwy. Należy także opisać przeznaczenie mediów (obrazów) firmy Haas Automation, Inc. i podać nazwę strony odpowiedzialnej.

Regulamin

  1. O ile nie zaznaczono inaczej należy zakładać, że wszystko, co jest widoczne w Witrynie, jest chronione prawem autorskim i nie może być używane bez pisemnej zgody firmy Haas Automation, Incorporated (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w opisie umieszczonym w Witrynie). Firma Haas Automation, Incorporated nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie będzie naruszać praw osób trzecich nienależących do firmy Haas Automation, Incorporated lub z nią stowarzyszonych.
  2. Choć firma Haas Automation, Incorporated dokłada należytych starań w celu umieszczania dokładnych i aktualnych informacji w Witrynie, firma Haas Automation, Incorporated nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Firma Haas Automation, Incorporated nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści witryny.
  3. Korzystanie z witryny i jej przeglądanie odbywa się na własne ryzyko. Ani firma Haas Automation, Incorporated, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikłe z dostępu do Strony lub korzystania z niej. Nie ograniczając powyższego, wszystko w Witrynie jest dostarczane w formie „takie, jakie jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z powyższych zastrzeżeń mogą nie mieć zastosowania. Należy sprawdzić lokalne prawo pod kątem ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wykluczenia domniemanych gwarancji. Firma Haas Automation, Incorporated nie przyjmuje również i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami komputerowymi, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inny składnik majątku wskutek otwarcia Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej i pobierania z niej materiałów, danych, tekstów, obrazów, wideo lub audio.
  4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Wszystko, co zostanie przesłane, może być używane przez firmę Haas Automation, Incorporated lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, rozpowszechniania i publikowania. Ponadto firma Haas Automation, Incorporated może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte we wszelkich informacjach przesyłanych do Witryny, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje.
  5. Obrazy osób lub miejsc wyświetlanych na Stronie są własnością firmy Haas Automation, Incorporated lub są używane za właściwą zgodą. Wykorzystanie tych obrazów przez kogokolwiek innego jest zabronione, chyba że zostało to jednoznacznie dopuszczone na mocy niniejszego Regulaminu lub szczególnych zezwoleń podanych w innym miejscu Witryny. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie obrazów może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji.
  6. O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie „znaki towarowe”) wyświetlane na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Haas Automation, Incorporated. Żadna część niniejszej Witryny nie może być interpretowana jako przyznanie, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody firmy Haas Automation, Incorporated lub strony trzeciej, która może być właścicielem jakichkolwiek znaków towarowych wyświetlanych w witrynie. Niewłaściwe użycie znaków handlowych wyświetlanych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej zawartości Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione. Uprzedzamy, że firma Haas Automation, Incorporated będzie agresywnie egzekwować prawa własności intelektualnej w najszerszym dopuszczalnym zakresie, w tym karnym.
  7. Firma Haas Automation, Incorporated nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z tą witryną (jeśli dotyczy) i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony umieszczonej poza Witryną ani jakiejkolwiek innej witryny odnoszącej się do tej Witryny. Umieszczanie odnośników do innych stron poza Witryną lub innych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  8. Chociaż firma Haas Automation, Incorporated może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, ogłoszenia, transmisje, fora itp., które mogą pojawiać się w Witrynie, firma Haas Automation, Incorporated nie jest zobowiązana, aby to robić i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość takich miejsc, jak również za błędy, zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniedbanie, fałsz, nieprzyzwoitość, pornografię, wulgaryzmy, niebezpieczeństwo lub niedokładność jakichkolwiek informacji zawartych w takich miejscach Witryny. Zabronione jest publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych lub materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo. Firma Haas Automation, Incorporated będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi wymagającymi od firmy Haas Automation, Incorporated ujawnienia tożsamości osób publikujących takie informacje lub materiały.
  9. Firma Haas Automation, Incorporated może w dowolnym momencie zmienić niniejszy Regulamin, aktualizując go. Użytkownik jest związany takimi zmianami i dlatego powinien co jakiś czas odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z obowiązującym w danym czasie Regulaminem, którym jest związany.